Pastoral Letter in PDF

EASTER PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF THE U.S.A. TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL

 Xpuctoc Bockpec!   Christ is Risen!

We joyfully sing, “Christ is Risen from the dead, trampling death by death, and to those in the tombs giving life”.  Our joyful proclamation fills us with hope!

Grasp in awe the significance of the words spoken by the angel to the myrrh-bearing women who went to the tomb early on Easter morning to anoint Jesus’ body: “Why look for the living among the dead?  You won’t find Him here. He is Risen!” (Lk 24:5-6).  Love is the victor.  Death is not the end.  The end is life, His life and our lives through Him, in Him.  Our existence has depths of beauty, mystery, and blessings more than the wildest visionary had ever dared to dream.  Christ our Lord has Risen!

The Risen Christ told the two disciples on the road to Emmaus to have courage assuring them that Jesus Christ had overcome the world.  We should not be afraid of surpassing our barriers of seeking and living the Good News.  We are called to be life-giving.  We are called to live as Easter people – people of hope.  Hope calls us to go beyond ourselves, to go broke with our personalities as followers and believers in the Risen Christ!  Christ’s resurrection is mirrored in our life when we courageously work for our salvation and for the salvation of others because we desire everyone to be with God.  The peace of the Risen Christ will be with us.

The Risen Christ instructed the myrrh-bearing women to tell his apostles to gather at Galilee where He will see them (Mt 28:10).  The Risen Christ is with us as we gather in our churches to give praise, glory and thanksgiving to God, and where we receive the blessing, “Peace be with you” (Jn 20:19).

We, your hierarchs of our Ukrainian Catholic Church in USA, pray that you may enjoy a holy, hope-filled, joyful and blessed Easter.  May our Lord’s victory over sin and death, and His promise of peace and eternal life be yours!  May you know the peace extended to all by the Risen Christ.  May you grow in your love for the Risen Christ and your zealous service of Him.

God grant you much joy and contentment, abundance of good health, and the assurance of new life in Him as we together proclaim that Christ is Risen!

Christ is Risen!       Indeed He is Risen!

+Stefan Soroka  (author)

Archbishop of Philadelphia for Ukrainians

Metropolitan of Ukrainian Catholics in the United States

+Paul Chomnycky, OSBM

Eparch of Stamford

 + Bohdan J. Danylo

Eparch of St. Josaphat in Parma

 +John Bura

Auxiliary Bishop of Philadelphia

Very Rev. Richard Janowicz, Apostolic Administrator  St. Nicholas Ukrainian Catholic Eparchy in Chicago

ВЕЛИКОДНЄ ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄРАРХІВ У США ДО СВЯЩЕНИКІВ, ЄРОМОНАХІВ ТА БРАТІВ, СЕСТЕР МОНАХИНЬ, СЕМІНАРИСТІВ ТА ДОРОГИХ ВІРНИХ

Христос Воскрес!     Воістину Воскрес!

             Ми радісно співаємо: “Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував”.  Наше урочисте проголошення сповнює нас надією!

Усвідомте з благоговінням значення слів сказаних ангелом жінкам-мироносицям, які прийшли до гробу раннього великоднього ранку, щоб намастити пахощами тіло Ісуса: “Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут: він воскрес” (Лк.24, 5-6). Любов – це перемога. Смерть – це не кінець.  Кінець – це життя, Його життя і наше життя через Нього і в Ньому. Наше існування має повноту краси, тайни, благословення більшу за ту, про яку найбільші мрійники не насмілювалися мріяти.  Христос, наш Господь, Воскрес!

Воскреслий Христос сказав двом апостолам на дорозі до Емаусу, щоб мали відвагу і запевнив, що Ісус Христос переміг світ. Ми не повинні боятися долати перешкоди в пошуку життя за Доброю Новиною.  Ми покликані бути життєдавцями.  Ми покликані жити як великодні люди – люди надії.  Надія закликає нас підніматися над собою, долати свої особисті перепони і йти далі з вірою в Воскреслого Христа!  Христове воскресіння віддзеркалюється в нашому житті, коли ми відважно працюємо над нашим спасінням і задля спасіння інших, бо ми прагнемо, щоб усі були з Богом.  Мир Воскреслого Христа буде з усіма нами.

Воскреслий Христос  сказав жінкам-мироносицям передати апостолам, щоб зібралися в Галілеї, де Він зустріне їх (Мт. 28,10). Воскреслий  Христос є з нами, коли ми збираємося в наших церквах на молитву, прославу і подяку Богові, і де отримуємо благословення: “Мир вам!”  (Йо. 20, 19).

Ми, Єрархи Української  Католицької Церкви в США, молимося, щоб ви раділи святом, сповненому надією і радістю благословенному Великодню.  Нехай перемога нашого Господа над гріхом і смертю, Його обіцянка миру і життя вічного буде з усіма вами!  Знайте, що мир прийде до всіх через Воскреслого Христа. Зростайте в вашій любові до  Воскреслого Христа і в вашому відданому служінню Йому.

Нехай Бог дарує вам радість і втіху, багато здоров’я і впевненість у новому житті в Ньому, бо ми спільно проголошуємо – Христос Воскрес!

 

+Високопреосвященний Стефан Сорока (автор)

Митрополит Української Католицької Церкви у США

Архиєпископ Філадельфійський для Укpаїнців

+Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ

Єпископ Стемфордської єпархії

+Преосвященний Богдан Данило

Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата

+Преосвященний Іван Бура

Єпископ-Помічник Філадельфійський

Всечесніший отець Ричард Янович

Апостольський Адміністратор, Чіказької єпархії святого Миколая

 

 

 

Великдень, 2017

 

 

Easter 2017